Close

jeugd

Aandacht voor de jeugd

In Veurne zijn heel wat inwoners jonger dan 18 jaar. Jongeren moeten meer in de schijnwerpers gezet worden. We moeten jongeren meer betrekken met het bouwen aan het Veurne van morgen. De jongeren zijn immers de toekomst van onze stad.
“Een gemeente die oog heeft voor haar kinderen en voor haar jeugd blijft jong en leeft. Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze stad.”
Voor hen in het bijzonder is het belangrijk dat iedereen mee is. Kinderen en jongeren moeten overal thuis zijn in de stad. Dat betekent onder meer genoeg scholen en kinderopvang in elke wijk, maar ook aangename buurten met genoeg speelruimte voor gezinnen met jonge kinderen. Ruimte is voor kinderen en jongeren cruciaal.
Een degelijk lokaal jeugdbeleid moet ook aandacht hebben voor voldoende inspraak voor de jeugd. Kinderen en jongeren zijn ontegensprekelijk een sterke kracht binnen onze samenleving waarmee zondermeer rekening dient gehouden te worden. Ook jongeren en kinderen hebben hun mening. Zij zijn op hun eigen manier kritisch en betrokken, maar zijn zeer zeker sterk geïnteresseerd. Zij zijn expert in hun leefwereld en in het “jong zijn” en moeten betrokken worden bij het aanboren van de vele nieuwe kansen die nodig zijn in onze stad. Participatie is experimenteren, adviseren en coachen! Dit tot stand brengen vergt een goede, permanente en duurzame interactie tussen gemeentebestuur enerzijds en de kinderen en jongeren anderzijds. Laat kinderen en jongeren denken en meedenken. De jeugd maakt mee het beleid. Dergelijke betrokkenheid mag niet beperkt blijven tot louter een initieel advies maar dient het volledig traject en de volledige uitvoering te omvatten.

VOORSTEL/ACTIEPLAN

✔Invoeren van een “jeugdparagraaf om bij elke beleidsbeslissing na te gaan op welke manier rekening is gehouden met kinderen en jongeren. De jeugdparagraaf wordt opgevolgd door een kindersecretaris – een ombudsman/vrouw voor kinderen en jongeren die de beleidsbeslissingen toetst aan hun kind- en jeugdvriendelijkheid en instaat voor de begeleiding van de jeugdraad.

✔Organiseren van inspraaksessies en bevraging van Veurnse jongeren teneinde concrete voorstellen te bekomen en deze vervolgens te verwerken tot een shortlist van mogelijke acties.

✔Organiseren van creatieve ateliers (via scholen en/of speelpleinwerking of …) om kinderen en jongeren hun voorstellen, suggesties en verbeterideeën te laten uit werken

✔Betrokkenheid/participatie over het ganse traject van opstart tot realisatie. Jongeren zijn via de jeugdraad reeds betrokken bij het beleid. Maar jammer genoeg blijft deze betrokkenheid vaak beperkt tot de initiële adviesfase. Zelden leveren ze een bijdrage tot het verdere beleidsproces en vaak krijgen ze geen informatie over wat hun inbreng finaal oplevert. De jeugdraad moet een nog belangrijkere partner worden bij het beleidsvoorbereidend werk. Het participatieplan moet evenwel het ganse traject tot finale uitvoering omvatten. De bijdrage van jongeren moet ook voelbaar zijn tot op moment van finale uit voering. Met permanente terugkoppeling naar de jeugdraad.

✔Er wordt een jongerenparticipatiebeleid uitgewerkt. In het bijzonder bij de inrichting van openbare ruimte en bij het mobiliteitsbeleid gaat er meer aandacht naar kinderen en jongeren. Ook hen betrekken bij wijkgebonden participatie en inspraakprocessen is een streefdoel, waarbij projectmatige, experimentele projecten niet uit de weg worden gegaan. Ook participatie aan het jeugdwerk voor de meest kwetsbaren wordt niet vergeten.

✔Investeren in een aantrekkelijk en jong aanbod aan activiteiten

✔Bouwen en onderhouden van speelpleinen, skatepark, … . We zouden ervoor moeten kunnen zorgen dat in elke deelgemeente, wijk of buurt dergelijke infrastructuur voorzien worden.

✔Elke herinrichting van het openbaar domein moet kindvriendelijk gebeuren. We zetten nog veel meer in op groen om te spelen, speelweefsel, woonstraten, veilige fietspaden,… . Verkeersvrije en dus veilige eilanden verbonden met “bruggen” door een betere kanalisatie van het autoverkeer. Kinderen moeten zich autonoom, vrij en veilig kunnen verplaatsen. Kinderen moeten op een veilige manier met de fiets of te voet op school, de sportclub of de jeugdvereniging kunnen geraken.

✔Ondersteuning van jeugdwerking, jeugdbewegingen, jeugdateliers, speelpleinwerking, vrijetijdsaanbod, …, zowel financieel via subsidies of specifieke evenementen, als via materiaal
en infrastructuur, kampvervoer, … . Subsidiebeleid op maat en voldoende divers om ook kleinschalige initiatieven te kunnen ondersteunen.

✔Het kampvervoer moet terugbetaald blijven.

✔Voorzien in een fuifzaal voor de jeugd. Opzetten van een positief en veilig fuifbeleid waarbij organisatoren praktisch ondersteund en betrokken worden.

✔Er worden voldoende, betaalbare en veilige ruimtes voorzien om elkaar te ontmoeten en zorgeloos feestjes en fuiven te organiseren – ook in de deelgemeenten. Er wordt extra ingezet op ‘sfeerbeheer’, met de nodige begeleiding en opleiding hiervoor. Deze ontmoetingsplaatsen zijn op een veilig manier bereikbaar, en jongeren kunnen ’s nachts met het openbaar vervoer of met de fiets op een veilige manier thuis geraken.

✔Meer aandacht voor de muziekbeleving bij jongeren door een gericht ondersteuningsbeleid: creëren van podiumkansen voor beginnende artiesten en groepen, aanbieden van meer en betaalbare repetitielokalen.

✔We gaan voluit voor inspraak van jongeren via * Jaarlijkse bevraging 5e en 6e jaar lagere school * Jaarlijkse ontmoeting met 17- en 18jarigen door burgemeester en schepenen * Weerkerende inspraaksessies en creatieve ateliers *implementatie van een kindergemeenteraad

✔We besteden extra aandacht aan kinderen en jongeren die moeilijker aansluiting vinden met de samenleving. We moeten oog hebben voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben of die opgroeien in een moeilijke thuissituatie.