Close

Senioren

“Senioren hebben gans hun leven bijgedragen aan de samenleving en verdienen dan ook zeker onze aandacht en ondersteuning.”

Ook senioren hebben recht op een actieve rol in onze stad en moeten de kans krijgen om hun ervaring en wijsheid te delen met de samenleving. Een actief beleid om gezondheid, participatie in de samenleving en de veiligheid van senioren te waarborgen én te verbeteren waar nodig, is van het allergrootste belang. Lokaal beleid moet naar senioren een inclusief en leeftijdsonafhankelijk beleid zijn. In alle beleidsbeslissingen moet met de (steeds groter wordende groep) van senioren rekening gehouden worden.
Het fenomeen van vergrijzing is algemeen gekend. Men dient dit anderzijds toch ook enigszins te nuanceren gezien ouderen in vergelijking met vroeger actiever, gezonder en hoger opgeleid zijn dan enkele decennia geleden. En zelfs ouderen die bepaalde beperkingen of zorgnoden hebben, beschikken nog over heel wat competenties en ervaringen die kunnen bijdragen tot een actieve, aangename en zorgzame gemeente. Een degelijk lokaal seniorenbeleid moet erin voorzien dat fake rolex replica elke oudere, wat zijn of haar situatie ook moge zijn, de kans moet blijven krijgen om actief ouder te worden. Wie heel zijn/haar leven heeft bijgedragen tot de samenleving, elk op zijn/haar manier en naar eigen mogelijkheden, verdient een comfortabele en stimulerende oude dag.

VOORSTEL/ACTIEPLAN

✔ Volgens ouderenbehoeftenonderzoeken ondervindt bijna 30% van de ouderen vervoers- en bereikbaarheidsproblemen, gaande van een gebrek aan parkeerplaatsen voor minder mobiele mensen, oneffen voet- en fietspaden, obstakels, onveilige verkeerssituaties, een gebrek aan rustplaatsen (banken), openbare toiletten, slechte straatverlichting en een te beperkt aanbod van openbaar vervoer. Dit werkt het risico op sociale uitsluiting en vervoersarmoede in de hand.

✔ Het in kaart brengen van de noden van ouderen in onze gemeente is een eerste essentiële stap in het creëren van een leeftijdsvriendelijke gemeente.Op die manier moeten we vooreerst IN DIALOOG gaan met de senioren en kijken waar hun wensen liggen en waar ze verbeterideeën zien.

✔ Een gemeente leeftijdsvriendelijk maken vraagt aandacht binnen alle beleidsdomeinen die een impact kunnen hebben op hun welzijn en maatschappelijke participatie. We moeten zorgen voor dialoog en partnerschappen tussen gemeente, lokale seniorenraad, dienstverleners, middenveldorganisaties, burgeinitiatieven en verenigingen.

✔ Ouderen maken vaak onvoldoende gebruik van hun rechten en voorzieningen waarop ze beroep kunnen doen. De redenen voor deze non-take-up of onderbescherming zijn divers: een gebrek aan goede informatie (op het juiste moment), omslachtige toekenningsprocedures, onvoldoende replica rolex watches persoonlijke begeleiding, de digitale kloof, praktische barrières. Cruciaal is dat lokale rechten en tegemoetkomingen automatisch toegekend worden.

✔ Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van alle noodzakelijke lokale diensten en voorzieningen blijft essentieel voor ouderen, bij voorkeur op één centraal punt.

✔ De digitale kloof raakt senioren het hardst. Trends als de sluiting van lokale bankkantoren, het schrappen van zitdagen of het uitsluitend verspreiden van informatie via internet raakt senioren logischerwijze disproportioneel hard. Duidelijke en laagdrempelige communicatie op maat via traditionele kanalen is belangrijk. Ouderen zijn meer geholpen met mondelinge informatie. Bovendien kan dergelijke mondelinge communicatie en infoverspreiding bruggen bouwen

✔ Senioren moeten meer kunnen participeren aan het beleid. Dit kan via de seniorenraad. Meer inspraak en participatie van de seniorenraad is hiervoor nodig. Mee ondersteunen om de werking van de seniorenraad te versterken.

✔ Ouderen moeten de kans krijgen om levenslang te leren en bij te blijven. Zij moeten ook datgene kunnen leren wat zij nodig achten om zo lang mogelijk zelfstandig en actief te blijven. Een aangepast leer- en vormingsaanbod voor senioren, een basisaanbod “nieuwe media en replica patek philippe informatietechnologie” om de digitale kloof te verkleinen. Specifieke lessen en cursussen op maat en tempo, het ter beschikking stellen van materiaal en ruimten. Op dat vlak kunnen gemeenten heel wat ondersteuning bieden. Dergelijk aanbod moet bovendien vlot bereikbaar en betaalbaar blijven voor senioren.

✔ Ouderen verlangen naar culturele en sportactiviteiten met aangepaste starturen, een goed bereikbaarheid en aan een democratische prijs. Dit dient in overleg afgestemd te worden. Ook bewoners van rust- of woonzorgtehuizen willen mee participeren en moeten aanspraak kunnen maken op (financiële) ondersteuning hiervoor.

✔ Sport voor ouderen dient een volwaardige plaats te krijgen in de planning. Er dient voorzien in voldoende aangepaste infrastructuur maar ook in sportbegeleiders met kennis. Wanneer sport en beweging op ontspannende, actieve wijze en op maat van ouderen wordt aangeboden, zijn deze activiteiten bevorderend voor de gezondheid. Bovendien is het sociaal contact een zeer positief neveneffect.

✔ Veel ouderen willen (begrijpelijk) zo lang mogelijk in hun eigen woning of buurt blijven wonen. Een woonplaats is immers meer dan gewoon een huis. Woningen moeten betaalbaar zijn. Ook als stad moeten we hierin onze rol spelen.

✔ Thuiswonen en thuiszorg verdienen maximale ondersteuning op verschillende vlakken: financieel, hulp, opvang, vorming, …

✔ Ouderen moeten voldoende gesensibiliseerd, geïnformeerd en ondersteund worden over veiligheid in al zijn facetten, gaande van valpreventie, diefstal, CO-vergiftiging, brand- en inbraakbeveiliging tot verkeersveiligheid.

✔ Veiligheid ligt ouderen zeer nauw aan het hart. Als zwakke weggebruiker (fietser of voetganger) verwachten ze in hun onmiddellijke leefomgeving voldoende verkeersmaatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren. Te veel en vaak te snel verkeer waartegen meer moet opgetreden worden door politie (meer blauw / meer controle). Maar ook de infrastructuur dient zo sterk mogelijk aangepast om veiligheid en leefbaarheid te verhogen.