Close

Lokale handel

“!NSPRAAK wil gaan voor een bedrijfs- en ondernemersvriendelijk klimaat, tewerkstelling in eigen stad en een versterking van het Veurns handelskerngebied.”

LOKALE HANDEL Een bloeiende en gezellige gemeenschap heeft een ruim aanbod aan plaatselijke winkels, cafeetjes en eet- of slaapgelegenheden. Daarom moeten we de lokale handel en horeca ontegensprekelijk stimuleren en ondersteunen. We moeten het lokaal winkelen promoten. Een stevige lokale handel creëert bovendien ontmoetingsplaatsen en –momenten. We moeten starters een duwtje in de rug geven. “De detailhandel heeft het niet makkelijk in Veurne en verdient een extra duwtje in de rug. We staan voor belangrijke uitdagingen en dit noodzaakt een doordachte visie en een correct ondersteuningsbeleid”

VOORSTEL/ACTIEPLAN

✔ Opmaak beleidsplan en visie lokale handel met oog voor goede mix van aanbod met oog voor complementariteit met huidig aanbod

✔ Afbakening handelskern op basis van een gedetailleerde studie. Deze visie impacteert logischerwijze ook beleid/visie m.b.t. infrastructuurwerken, …

✔ Aanstellen van een ambtenaar lokale handel/lokale economie die pro-actief werkt. Feedback van starters toont dat ze momenteel veel te weinig geholpen worden door stadsdiensten.

✔ Promotie van Veurnse handelszaken via stadsmagazine en andere media, maar ook via een city marketing plan met uitgebreide promotie naar omliggende gemeenten en regio

✔ Gezamenlijke kalender van burgerinitiatieven en commerciële evenementen

✔ Leegstandsbeleid niet enkel gestoeld op repressief beleid met leegstandstaks maar tevens een pro-actief beleid waarbij er voorzien wordt in ondersteuning van de lokale handel via o.a. renovatie- en opstartpremies, overlegmomenten, begeleiding, coaching

✔ Maximaal gebruik van (provinciale, europese) subsidies voor handelskernversterking (huidige coalitie heeft amper gebruikt gemaakt van de mogelijke subsidies)

✔ Uitbouw van een aangepast parkeer- en mobiliteitsbeleid in overleg met handelaars (bereikbaarheid centrum + evenwicht tussen voldoende gespreide parkeerplaatsen). Aandacht voor parkeren werknemers en specifieke noden van leveranciers (voldoende laad- en loszones met venstertijden voor laden en lossen)

✔ Goede communicatie en tijdig overleg bij de planning van wegenwerken met hinder. Idem voor marktkramers en kermishouders. Commerciële ondersteuning tijdens de uitvoering van de werken.